TÁO VIỆT MỸ Chuyên cung cấp các sản phẩm của Apple Sỉ và Lẻ

BẢNG GIÁ IPHONE MỚI VIỆT MỸ

      Phụ Kiện Seal Zin Chưa Active                                      xem hình
 Tai Nghe  AirPods Pro Call MWP AM Chưa Active Nguyên seal Zin
 Tai Nghe  AirPods 2  (sạc có  dây ) 2.900.000 MV7 AM Chưa Active Nguyên seal Zin
Tai Nghe  AirPods Pro 2   4.900.000 D83 AM Chưa Active Nguyên seal Zin
Magic Keyboard 11″ 2020 Call QT2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Magic Keyboard 12.9″ 2020 Call QU2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin

     iPhone 15 – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
           iPhone 15 – 128gb  BLACK     Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 128gb  YELLOW  Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 128gb     BLUE     Nguyên Seal         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 128gb  GREEN    Nguyên Seal         20.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
       iPhone 15 – 128gb      PINK    Nguyên Seal          1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 128gb  BLACK     Nguyên Seal              17.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 128gb  YELLOW  Nguyên Seal              18.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 128gb     BLUE     Nguyên Seal         18.500.000 1 sim LLA Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 128gb  GREEN    Nguyên Seal         18.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
       iPhone 15 – 128gb      PINK    Nguyên Seal          19.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
           iPhone 15 – 256gb  BLACK     Nguyên Seal              19.800.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 256gb  YELLOW  Nguyên Seal              e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 256gb     BLUE     Nguyên Seal         20.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 256gb  GREEN    Nguyên Seal         e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
       iPhone 15 – 256gb      PINK    Nguyên Seal          e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 256gb  BLACK     Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 256gb  YELLOW  Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 256gb     BLUE     Nguyên Seal         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 256gb  GREEN    Nguyên Seal         23.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
       iPhone 15 – 256gb      PINK    Nguyên Seal          1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
           iPhone 15 – 512gb  BLACK     Nguyên Seal              1 sim VN/A  Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 512gb YELLOW  Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 512gb    BLUE     Nguyên Seal         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 512gb GREEN    Nguyên Seal         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
       iPhone 15 – 512gb     PINK    Nguyên Seal          1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 512gb  BLACK     Nguyên Seal              1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 – 512gb YELLOW  Nguyên Seal              22.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 512gb    BLUE     Nguyên Seal         22.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 – 512gb GREEN    Nguyên Seal         22.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
       iPhone 15 – 512gb     PINK    Nguyên Seal          22.400.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 15 Pro  – 128gb BLACK Nguyên Seal                 25.800.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 128gb WHITE Nguyên Seal                         26.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 128gb BLUE  Nguyên Seal                        25.700.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal                         26.100.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 15 Pro  – 128gb BLACK Nguyên Seal                 23.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 128gb WHITE Nguyên Seal                         24.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 128gb BLUE  Nguyên Seal                        1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 128gb NATUR Nguyên Seal                         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 15 Pro  – 256gb BLACK Nguyên Seal                 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 256gb WHITE Nguyên Seal                         29.200.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 256gb BLUE  Nguyên Seal                        1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal                         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 15 Pro  – 256gb BLACK Nguyên Seal                 25.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 256gb WHITE Nguyên Seal                         25.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 256gb BLUE  Nguyên Seal                        25.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 256gb NATUR Nguyên Seal                         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 15 Pro  – 512gb BLACK Nguyên Seal                 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 512gb WHITE Nguyên Seal                         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 512gb BLUE  Nguyên Seal                        1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal                         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 15 Pro  – 512gb BLACK Nguyên Seal                 28.900.000 2 sim LL/A Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 512gb WHITE Nguyên Seal                         30.200.000 2 sim LL/A Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 512gb BLUE  Nguyên Seal                        28.800.000 2 sim LL/A  Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 512gb NATUR Nguyên Seal                         2 sim LL/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 15 Pro  – 1Tgb BLACK Nguyên Seal                 30.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro – 1Tgb WHITE Nguyên Seal                         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro – 1Tgb BLUE  Nguyên Seal                        30.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro – 1Tgb NATUR Nguyên Seal                         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 15 Pro  – 128gb BLACK Nguyên Seal                 1 sim VNA Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro  – 128gb WHITE Nguyên Seal                         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro  – 128gb BLUE  Nguyên Seal                        1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro  – 128gb NATUR Nguyên Seal                         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 15 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal                 28.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro Max – 256gb WHITE Nguyên Seal                         28.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro Max – 256gb BLUE  Nguyên Seal                        28.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal                         28.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 15 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal                 29.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro Max – 256gb WHITE Nguyên Seal                         30.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro Max – 256gb BLUE  Nguyên Seal                        28.900.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro Max – 256gb NATUR Nguyên Seal                         30.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 15 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal                 31.900.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro Max – 512gb WHITE Nguyên Seal                         e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro Max – 512gb BLUE  Nguyên Seal                        31.800.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal                         e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 15 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal                 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
        iPhone 15 Pro Max – 512gb WHITE Nguyên Seal                         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro Max – 512gb BLUE  Nguyên Seal                        38.100.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
         iPhone 15 Pro Max – 512gb NATUR Nguyên Seal                         37.500.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Pro Max – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
   iPhone 15 Pro Max – 1Tgb  BLACK  Nguyên Seal                      33.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Pro Max – 1Tgb  WHITE Nguyên Seal                           34.600.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 15 Pro Max – 1Tgb  BLUE   Nguyên Seal                      33.900.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 15 Pro Max – 1Tgb NATUR Nguyên Seal                          35.300.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
l
     iPhone 15 Plus – 128gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
            iPhone 15 Plus – 128gb  BLACK     Nguyên Seal              e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 Plus – 128gb YELLOW  Nguyên Seal              e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 128gb    BLUE     Nguyên Seal         e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 128gb GREEN    Nguyên Seal         e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 128gb     PINK    Nguyên Seal          e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
            iPhone 15 Plus – 128gb  BLACK     Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 Plus – 128gb YELLOW  Nguyên Seal              1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 128gb    BLUE     Nguyên Seal         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 128gb GREEN    Nguyên Seal         1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 128gb     PINK    Nguyên Seal          1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 256gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
            iPhone 15 Plus – 256gb  BLACK     Nguyên Seal              1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 Plus – 256gb YELLOW  Nguyên Seal              1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 256gb    BLUE     Nguyên Seal         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 256gb GREEN    Nguyên Seal         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 256gb     PINK    Nguyên Seal          1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
            iPhone 15 Plus – 256gb  BLACK     Nguyên Seal              2 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 Plus – 256gb YELLOW  Nguyên Seal              2 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 256gb    BLUE     Nguyên Seal         2 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 256gb GREEN    Nguyên Seal         2 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 256gb     PINK    Nguyên Seal          2 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 512gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
            iPhone 15 Plus – 512gb  BLACK     Nguyên Seal              36000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           iPhone 15 Plus – 512gb YELLOW  Nguyên Seal              1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 512gb    BLUE     Nguyên Seal         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 15 Plus – 512gb GREEN    Nguyên Seal         1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 15 Plus – 512gb     PINK    Nguyên Seal          1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14  – 128gb – Hàng Mỹ                  xem hình
     iPhone 14 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          17.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
           
      iPhone 14 – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 128gb   PINK  Nguyên Seal              Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb     RED     Nguyên Seal         Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 256gb   PINK  Nguyên Seal              Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb     RED     Nguyên Seal         Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 256gb   PINK  Nguyên Seal              Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb     RED     Nguyên Seal         Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A  Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 512gb   PINK  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb     RED     Nguyên Seal         19.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 512gb   PINK  Nguyên Seal              Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb     RED     Nguyên Seal         Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         24.900.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Pro – 128gb  PURPLE  Nguyên Seal              22.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 128gb   GOLD  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb   SILVER   Nguyên Seal         22.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 128gb  PURPLE  Nguyên Seal              Call 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 128gb   GOLD  Nguyên Seal              Call 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb   SILVER   Nguyên Seal         Call 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
  iPhone 14 Pro – 256gb  PURPLE  Nguyên Seal              24.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro – 256gb   GOLD  Nguyên Seal              24.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro – 256gb   SILVER   Nguyên Seal         24.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         24.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 256gb  PURPLE  Nguyên Seal              Call 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 256gb   GOLD  Nguyên Seal              Call 1 sim ZP/A  Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 256gb   SILVER   Nguyên Seal         Call 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Pro – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal              28.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 512gb   GOLD  Nguyên Seal              28.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb   SILVER   Nguyên Seal         28.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         27.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal              Call 2 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 512gb   GOLD  Nguyên Seal              33.300.000 2 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb   SILVER   Nguyên Seal         33.300.000 2 sim ZP/A  Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 2 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Pro – 1Tgb  PURPLE  Nguyên Seal              28.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 1Tgb   GOLD  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 1Tgb   SILVER   Nguyên Seal         28.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 1Tgb  BLACK    Nguyên Seal         28.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 128gb PURPLE Nguyên Seal                 24.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal                         24.300.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 128gb SILVER  Nguyên Seal                        24.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 128gb  BLACK Nguyên Seal                         23.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb PURPLE Nguyên Seal                      25.700.000 1 sim VNA Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb  GOLD Nguyên Seal                          25.700.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb  SILVER  Nguyên Seal                       25.900.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb BLACK  Nguyên Seal                       25.700.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 256gb PURPLE Nguyên Seal                   25.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 256gb   GOLD  Nguyên Seal                      25.300.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 256gb  SILVER Nguyên Seal                   25.900.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 256gb  BLACK    Nguyên Seal                   25.200.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro Max – 256gb PURPLE Nguyên Seal                    Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal                       28.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal                   Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal                          Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal                     28.000.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   GOLD  Nguyên Seal                        Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   SILVER   Nguyên Seal                     Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  BLACK    Nguyên Seal                      27.900.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal                    Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   GOLD  Nguyên Seal                       Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   SILVER   Nguyên Seal                    Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  BLACK    Nguyên Seal                     35.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 1Tgb  PURPLE  Nguyên Seal                      30.600.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 1Tgb   GOLD  Nguyên Seal                           30.800.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 1Tgb   SILVER   Nguyên Seal                      31.100.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 1Tgb  BLACK    Nguyên Seal                          30.600.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
l
     iPhone 14 Plus – 128gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
    iPhone 14 Plus – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              20.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb   PINK YELLOW Nguyên Seal              20.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb     RED     Nguyên Seal         Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          Call e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Plus – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              21.400.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Plus – 128gb   PINK  Nguyên Seal              21.400.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb     RED     Nguyên Seal         Call 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         21.400.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          21.100.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Plus – 256gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Plus – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Plus – 256gb   PINK  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 256gb     RED     Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Plus – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Plus – 256gb   PINK  Nguyên Seal              Call 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 256gb     RED     Nguyên Seal         Call 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Plus – 512gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Plus – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Plus – 512gb   PINK  Nguyên Seal              Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 512gb     RED     Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Plus – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          Call 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin

         APPLE WATCH SERIES 6 – GPS – 2020             xem hình 
         Series 6 (GPS) 40mm Gold/ Cs Pink   – Sport Band                 MG123 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
             Series 6 (GPS) 40mm Gray/ Cs Black    – Sport Band                 MG133 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
          Series 6 (GPS) 40mm Silve/ Cs Silve   – Sport Band               MG133 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
  Series 6 (GPS) 44mm  RED / Red – Sport Band M00M3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (GPS) 44mm  BLUE/ NAVY – Sport Band M00J3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (GPS) 44mm  SILVE/ White – Sport Band M00D3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
            APPLE WATCH SERIES 6 – LTE – 2020               xem hình
Series 6 (LTE) 40mm  BLUE/CS    – Sport Band M02R3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (LTE) 40mm  RED/CS – Sport Band    M02T3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (LTE) 40mm WHITE/CS – Sport Band M02N3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (LTE) 40mm  SILVE / NIKE – Sport Band M07C3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
     Series 6 (LTE) 44mm SILVE  /White  – sp Band           M09W3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series 6 (LTE) 44mm GRAY / Black – sp Band        MG2E3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
          APPLE WATCH SERIES SE – 2020               xem hình
Series SE (LTE) 40mm  GRAY /Charcoal– Loop MYEL2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (LTE) 40mm SILVE / Blue – Loop        MYEG2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
    Series SE (GPS) 44mm  GOLD / Pink– Sport Band MYDR2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (GPS) 44mm  GRAY /Black – Sport     MYDT2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
     Series SE (GPS) 44mm  GRAY /Black – Sport Band MYE32 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
      Series SE (GPS) 44mm  SILVE / White – Sport Band MYDQ2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
     Series SE (GPS) 44mm  SILVE / White – Sport Band MYE12 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series SE (GPS) 44mm SILVE / WhiteNike S Band MYYH2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series SE (LTE) 44mm  GOLD / Pink– Sport Band MYEX2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (LTE) 44mm  GRAY /Pink– Sport Band    MYEY2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (LTE) 44mm  GRAY /Black – Sport Band MYF02 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series SE (LTE) 44mm  SILVE / White – Sport Band MYEV2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
APPLE WATCH SERIES 3                xem hình
Series S3 (GPS) 38mm  GRAY /Black – Sport Band MTEY2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series S3 (GPS) 38mm  SILVE / White – Sport Band MTEY2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin

MACBOOK AIR –  NGUYÊN SEAL   xem hình
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Storage Tình Trạng Ghi Chú
 MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb GOLD  call MWTL2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb GRAY call MWTJ2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb Silver call MWTK LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i5 – 512gb Gold   call MWH52 LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i5 – 512gb Gray   call MWH22 LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MACBOOK Pro – NGUYÊN SEAL   xem hình
   MacBook Pro 2020 – 13″ Touch Bar  i5 – 256GB SSD –   Gray call MXK32 256gb Active Online Nguyên seal Zin
     MacBook Pro 2020 – 13″ Touch Bar – i5 – 512GB SSD – Silver  call MXK72 512gb Active Online Nguyên seal Zin
    MacBook Pro 2019 – 13″ Touch Bar – Core i5 – 256GB  – Gray call MUHP2 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
      MacBook Pro 2019 – 13″ Touch Bar – Core i5 – 256GB  – Silver  call MUHR2  256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
 

iPad GEN 8Th – 2020 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 32gb GOLD Nguyên Seal call LL/A MYLC2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 32gb GRAY Nguyên Seal call LL/A MYL92 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 32gb SILVE Nguyên Seal call LL/A MYLA2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb GOLD Nguyên Seal call LL/A MYLF2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal call LL/A MYLD2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad GEN 7 – 10.2″ 4G – 2019 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Gen 7- 4G – 32G   GOLD Nguyên Seal call LL/A MW6D2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 32G  GRAY nguyên seal call LL/A MW6W2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 32G  SILVE Nguyên Seal call LL/A MW6J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 128G GRAY Nguyên Seal call LL/A MW6L2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
iPad gen 6 – 32g WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MRJN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MR7F2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi SILVE nguyên seal call LL/A MR7G2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MRJP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MR7J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GOLD nguyên seal call LL/A MRM42 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GRAY nguyên seal call LL/A MR6V2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G SILVE nguyên seal call LL/A MR6T2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GOLD nguyên seal call LL/A MRM82 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GRAY nguyên seal call LL/A MR752 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD AIR 4 – 10.9 inch- 2020 WIFI NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb  BLUE  Nguyên Seal call ZP/A MYFQ2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb GREEN Nguyên Seal call ZP/A MYFR2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb ROSE  Nguyên Seal call ZP/A MYFP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb BLACK Nguyên Seal call ZP/A MYFM2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb WHITE  Nguyên Seal call ZP/A MYFN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb  BLUE  Nguyên Seal call ZP/A MYFY2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb GRAY  Nguyên Seal call -ZP/A MYFT2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD PRO – 2020 NGUYÊN SEAL          xem hình
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal call LL/A      MXDC2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal call LL/A      MXDD2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal call LL/A MXDE2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal call LL/A MXAT2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -12.9″ Wifi –256gb SILVE Nguyên Seal call LL/A MXAU2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal call LL/A MXAV2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -12.9″ Wifi –512gb SILVE Nguyên Seal call LL/A MXAW2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 

BẢNG GIÁ IPHONE CŨ VIỆT MỸ

******************************************************

Giá Sỉ iPhone cũ Zin chính hãng

               Giá Chưa Bao Gồm Phụ Kiện Và Phí Bảo Hành                 

                            
                            

                            

                              6s  64Gb          Đen     99%   :   1.500

                              6s  64Gb         Vàng     99%  :   1.600

                        

                              6s plus 64Gb  Vàng    99%  :   2.100

                              6s plus 64Gb   Đen     99%  :   2.000

                              6s plus 128Gb  Vàng  99%  :   2.200

                              6s plus 128Gb   Đen   99%  :   2.300

 

                              7  32Gb            Đen      99%  :   2.000    

                              7  32Gb           Vàng     99%  :   2.100

                              7  128Gb         Đen       99%  :   2.300

                              7  128Gb         Vàng     99%  :   2.400

 

                              7 plus 32Gb    Vàng     99%  :   2.700

                              7 plus 32Gb    Đen       99%  :   2.600

                              7 plus 128Gb   Đen      99%  :   3.000

                              7 plus 128Gb Vàng       99% :   3.100

                              7 plus 256Gb   Đen      99%  :   3.200 

                              7 plus 256Gb   Trắng   99%  :   3.300

                                                                                                                      

                             8  64Gb             Đen       99%  :   2.500

                             8  64Gb            Trắng     99%  :   2.600

                             8  64Gb            Vàng      99%  :   2.600

                             8  256Gb           Đen       99%  :   2.800

                             8  256Gb          Vàng      99%  :   2.900

 

                              8 Plus 64Gb    Đen       99%  :   3.600

                              8 Plus 64Gb   Trắng     99%  :   3.700

                              8 Plus 64Gb   Vàng      99%  :   3.700

                              8 Plus 64Gb    Đỏ         99%  :   3.700

 

                              8 Plus 128Gb    Đen       99%  :   3.800

                              8 Plus 128Gb   Trắng     99%  :   3.900

                              8 Plus 128Gb   Vàng      99%  :   3.900

 

                              8 Plus 256Gb    Đen     99%  :   4.000

                              8 Plus 256Gb   Vàng    99%  :   4.100

 

                              X 64Gb             Đen      99%  :  4.500            

                              X 64Gb            Trắng    99%  :  4.600

                              X 256Gb           Đen      99%  :  5.000

                              X 256Gb          Trắng    99%  :  5.100

 

                              XR 64Gb          Đen       99%  : 5.000

                              XR 64Gb         Trắng      99% : 5.100

                              XR 256Gb          Đen       99% : 5.500

                              XR 256Gb         Trắng     99% : 5.600

 

                              XS 64Gb          Đen         99% : 5.300

                              XS 64Gb         Trắng       99% : 5.400

                              XS 64Gb         Vàng        99% : 5.400

 

                              XS 256Gb       Đen          99% : 6.000

                              XS 256Gb      Trắng        99% : 6.100

                              XS 256Gb      Vàng         99% : 6.100

                               

                              XS Max 64Gb    Đen       99% :  6.900

                              XS Max 64Gb  Trắng      99% :  7.000

                              XS Max 64Gb  Vàng       99% :  7.000

 

                              XS Max 256Gb  Đen       99% : 7.800

                              XS Max 256Gb  Trắng    99% : 7.900

                              XS Max 256Gb  Vàng     99% : 7.900

                                                     

                              11  64Gb           Đen         99% : 6.500

                              11  64Gb           Đỏ           99% : 6.800

                              11  64Gb           Trắng      99% : 6.800

                              11  64Gb           Xanh       99% : 6.800

 

                              11  128Gb         Đen        99% : 7.700

                              11  128Gb         Đỏ          99% : 7.300

                              11  128Gb         Trắng      99% : 7.700

                              11  128Gb         Xanh       99% : 7.700

 

                              11 Pro  64Gb   Đen           99% :  7.800

                              11 Pro  64Gb   Trắng        99% :  7.800

                              11 Pro  64Gb   Vàng         99% :  7.800

                              11 Pro  64Gb   Xanh          99% :  7.800

 

                              11 Pro  256Gb    Đen         99% :  8.800 

                              11 Pro  256Gb    Trắng      99% :  8.800 

                              11 Pro  256Gb    Vàng       99% :  8.800 

                              11 Pro  256Gb    Xanh       99% :  8.800  

                               

 

 

                              11 Pro Max 64Gb   Đen      99% :  9.300  

                              11 Pro Max 64Gb   Trắng   99% :  9.500  

                              11 Pro Max 64Gb   Vàng    99% :  9.500  

                              11 Pro Max 64Gb   Xanh    99% :  9.500  

 

                              11 Pro Max 256Gb    Đen     99% :  10.500 

                              11 Pro Max 256Gb    Trắng   99% :  10.500 

                              11 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  10.500 

                              11 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  10.500  

 

                              11 Pro Max 512Gb    Đen      99%  :  11.500

                              11 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  11.500

                              11 Pro Max 512Gb    Vàng    99% :  11.500  

 

                              12  64Gb                    Đen      99% :  8.100

                              12  64Gb                    Đỏ        99% :  8.100

                              12  64Gb                    Trắng   99% :  8.100

                              12  64Gb                    Xanh    99% :  8.100

 

                              12  128Gb                  Đen      99% :  9.000

                              12  128Gb                  Đỏ        99% :  9.000

                              12  128Gb                  Trắng   99% :  9.000

                              12  128Gb                  Xanh    99% :  9.000

 

                              12  256Gb                  Đen      99% :  9.800

                              12  256Gb                 Trắng    99% :  9.800

                              12  256Gb                  Đỏ        99% :  9.800

                              12  256Gb                  Xanh    99% :  9.800

 

                              12 Pro 128Gb            Đen       99% :  10.600

                              12 Pro 128Gb            Xanh     99% :  10.700

                              12 Pro 128Gb            Trắng    99% :  10.600

                              12 Pro 128Gb            Vàng     99% :  10.700

 

                              12 Pro 256Gb           Đen       99% :  11.900

                              12 Pro 256Gb           Trắng    99% :  12.000

                              12 Pro 256Gb           Xanh     99% :  12.000

                              12 Pro 256Gb           Vàng     99% :  12.000

 

 

                              12 Pro 512Gb            Đen      99% :  12.900

                              12 Pro 512Gb            Trắng   99% :  13.000

                              12 Pro 512Gb            Xanh    99% :  13.000

                              12 Pro 512Gb            Vàng    99% :  13.000

 

                              12 Pro Max 128Gb    Đen      99% :  12.700

                              12 Pro Max 128Gb    Trắng   99% :  12.800

                              12 Pro Max 128Gb    Xanh    99% :  12.800

                              12 Pro Max 128Gb    Vàng    99% :  12.800

                              12 Pro Max 256Gb    Đen      99% :  13.800

                              12 Pro Max 256Gb    Trắng   99% :  13.900

                              12 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  13.900

                              12 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  13.900

 

                              12 Pro Max 512Gb    Đen      99% :  14.300

                              12 Pro Max 512Gb    Trắng   99% :  14.400

                              12 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  14.400

                              12 Pro Max 512Gb    Vàng    99% :  14.400

 

                              13  128Gb                  Đen      99% :  10.500

                              13  128Gb                  Xanh    99% :  10.700

                              13  128Gb                 Trắng    99% :  10.700

 

                              13  256Gb                  Đen      99% :  11.500

                              13  256Gb                 Trắng    99% :  11.700

                              13  256Gb                 Xanh      99% :  11.700

 

                              13 Pro 128Gb            Đen      99% :  13.500

                              13 Pro 128Gb            Xanh    99% :  13.800

                              13 Pro 256Gb            Đen      99% :  14.800

                              13 Pro 256Gb           Trắng    99% :  15.000

 

                              13 Pro Max 128Gb    Đen      99% :  15.500

                              13 Pro Max 128Gb    Trắng    99% :  15.700

                              13 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  16.700

                              13 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  16.700

 

                              13 Pro Max 512Gb    Đen      99% :  17.200

                              13 Pro Max 512Gb    Trắng    99% :  17.400

                              13 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  17.400

                              13 Pro Max 512Gb    Vàng    99% :  17.400

 

                              14  128Gb                  Đen       99% :  14.200

                              14  128Gb                  Trắng    99% :  14.400

                              14  128Gb                  Đỏ         99% :  14.400

                              14  128Gb                  Xanh     99% :  14.400

                              14  128Gb                  Tím       99% :  14.400

                              14  128Gb                  Vàng     99% :  14.400

 

                              14  256Gb                  Đen       99% :  15.200

                              14  256Gb                  Trắng    99% :  15.400

                              14  256Gb                  Đỏ         99% :  15.400

                              14  256Gb                  Xanh     99% :  15.400

                              14  256Gb                  Tím       99% :  15.400

                              14  256Gb                  Vàng     99% :  15.400

 

                              14 Pro 128Gb            Đen      99% :  18.600

                              14 Pro 128Gb            Tím       99% :  18.800

                              14 Pro 128Gb            Vàng     99% :  18.800

                              14 Pro 128Gb            Trắng    99% :  18.800

                              14 Pro 256Gb            Đen       99% :  20.000

                              14 Pro 256Gb            Tím       99% :  20.200

                              14 Pro 256Gb            Vàng     99% :  20.200

                              14 Pro 256Gb            Trắng    99% :  20.200

 

                              14 Pro 512Gb            Đen       99% :  21.000

                              14 Pro 512Gb            Tím       99% :  21.200

                              14 Pro 512Gb            Vàng     99% :  21.200

                              14 Pro 512Gb            Trắng    99% :  21.200

 

                              14 Pro Max 128Gb    Đen      99% :   21.000

                              14 Pro Max 128Gb    Trắng    99% :  21.200

                              14 Pro Max 128Gb    Tím       99% :   21.200

                              14 Pro Max 128Gb    Vàng    99% :   21.200

 

                              14 Pro Max 256Gb    Đen       99% :  22.500

                              14 Pro Max 256Gb    Trắng    99% :  22.700

                              14 Pro Max 256Gb    Tím       99% :  22.700

                              14 Pro Max 256Gb    Vàng     99% :   22.700

 

                              14 Pro Max 512Gb    Đen       99% :   23.000

                              14 Pro Max 512Gb    Trắng    99% :  23.700

                              14 Pro Max 512Gb    Tím       99% :   23.700

                              14 Pro Max 512Gb    Vàng    99% :   23.700

                                  

 

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH IPHONE . BẢO HÀNH 12 THÁNG

 iphone SE 2020           :  400

       iphone 6                      :  290       

iphone 6p                    :  290

     iphone 6s                    :  290     

iphone 6sp                  :  290

        iphone 7                       : 290        

iphone 7plus              : 290

          iphone 8                      : 290         

iphone 8plus             :  290

       iphone x                      : 400      

     iphone xs                    : 400    

     iphone xr                    : 400     

 iphone xsm                : 500 

    iphone 11                   : 500    

 iphone 11 pro             : 500

iphone 11 pro max     : 600

     iphone 12                   : 700    

 iphone 12 pro             : 700

 iphone 12 pro max  : 1.000

     iphone 13                   : 1.100    

 iphone 13 pro             : 1.200

 iphone 13 pro max  : 1.200

      iphone 14                   : 1.200    

 iphone 14 pro             : 1.200

 iphone 14 pro max  : 1.400

 

BẢNG GIÁ ÉP CẢM ỨNG IPHONE . BẢO HÀNH 12 THÁNG

       iphone x                      : 700      

     iphone xs                    : 700    

     iphone xr                    : 700     

 iphone xsm                : 800 

    iphone 11                   : 850    

 iphone 11 pro             : 850

 iphone 11 pro max  : 1.000

       iphone 12                   : 1.600    

    iphone 12 pro             : 1.600

   iphone 12 pro max    : 1.800

       iphone 13                   : 1.900    

   iphone 13 pro            : 1.900

   iphone 13 pro max    : 1.900

     

                          GIÁ THAY MÀN HÌNH ZIN BẢO HÀNH 3 THÁNG 

                                      iphone 6                      :   550K ( Zin Ép Kính)

 iphone 6plus             :    750K ( Zin Ép Kính) 

     iphone 6s                    :   650K  ( Zin Ép Kính)      

 iphone 6splus           :    900K ( Zin Ép Kính)  

       iphone 7                        :    700K  ( Zin Ép Kính)     

     iphone 7plus                 :   950K ( Zin Ép Kính)     

     iphone 8                        :   750K  ( Zin Ép Kính)    

     iphone 8plus                 :   1.050K  ( Zin Ép Kính )

    iphone x                        :   1.700K ( Zin Ép Kính )

     iphone x                        :   2.200K ( Zin Bóc Máy )

    iphone xs                      :   1.800K ( Zin Ép Kính )

      iphone xs                      :   2.300K ( Zin Bóc Máy )

       iphone xr                       :   1.100K  ( Zin Ép Kính ) 

         iphone xr                       :   1.700K  ( Zin Bóc Máy )  

     iphone xsm                  :   2.300K ( Zin Ép Kính )

        iphone xsm                  :   3.000K ( Zin Bóc Máy ) 

      iphone 11                       :   1.200K ( Zin Ép Kính )

         iphone 11                       :   1.700K ( Zin Bóc Máy ) 

       iphone 11 pro               :   1.800K ( Zin Ép Kính )

           iphone 11 pro              :   2.600K ( Zin Bóc Máy )

         iphone 11 pro max      :   2.300K ( Zin Ép Kính )

           iphone 11 pro max   :   3.000K ( Zin Bóc Máy )

           iphone 12                        :   2.600K ( Zin Ép Kính )

             iphone 12                        :   3.200K ( Zin Bóc Máy )

          iphone 12 Pro                 :   2.600K ( Zin Ép Kính )

             iphone 12 Pro                  :  3.300K ( Zin Bóc Máy )

              iphone 12 Pro Max          :   3.900K ( Zin Ép Kính )

               iphone 12 Pro Max          :   4.500K ( Zin Bóc Máy )

              iphone 13                         :   4.200K ( Zin Bóc Máy ) 

              iphone 13 Pro                  :   6.500K ( Zin Bóc Máy ) 

             iphone 13 Pro Max          :   7.500K ( Zin Bóc Máy )

               iphone 14                          :   4.700K ( Zin Bóc Máy ) 

              iphone 14 Pro                  :   7.700K ( Zin Bóc Máy ) 

             iphone 14 Pro Max          :   9.200K ( Zin Bóc Máy )

 

 

                          GIÁ THAY MÀN HÌNH LINH KIỆN BẢO HÀNH 1 THÁNG 

                                                      iphone x                        :   950K 

                                                      iphone xs                      :   1.050K 

      iphone xsm                   :   1.250K

   iphone 11                       :   700K

       iphone 11 pro                :   1.250K 

      iphone 11 pro max        :   1.450K

          iphone 12                       :   1.550K    

      iphone 12 Pro                :   1.550K

      iphone 12 Pro Max        :   1.850K

      iphone 13                       :   1.900K

      iphone 14                       :   2.350K

     

          GIÁ THAY PIN IPHONE ZIN BẢO HÀNH 9 THÁNG

       iphone 6                       :    280       

iphone 6plus                :    280

   iphone 6s                     :    280   

iphone 6splus              :    280

         iphone 7                        :    280        

 iphone 7plus                 :    280

        iphone 8                         :    280       

 iphone 8plus                  :    280

  iphone X                          :   450 

   iphone Xr                         :   450 

  iphone Xs                        :    500

  iphone Xs Max                :    550

  iphone 11                         :   500

   iphone 11 pro                  :   600 

  iphone 11 pro max           :   650

                                                     iphone 12 Mini                 :   600

                                                     iphone 12                         :   600

   iphone 12 pro                   :   650 

  iphone 12 pro max           :   750

                                                      iphone 13 Mini                  :   700

                                                     iphone 13                           :   700

     iphone 13 pro                    :   750 

    iphone 13 pro max            :   850

                                                     iphone 14                           :   1200

       iphone 14 pro                    :   1400 

      iphone 14 pro max            :   1450

 

 

================================
*Bao test 3 ngày tính từ ngày active
*Kiểm Tra ngoại hình trước khi active
Không BH màn hình, Cảm ứng , Mat Nguon
—————————————–
*MacBook chỉ BAO chưa active + ngoại hình + MDM
KHÔNG bao đủ 12 tháng BH của APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO VIỆT MỸ

ĐỊA CHỈ: 268 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình – TP.HCM

taovietmy.vn

 

Back To Top