TÁO VIỆT MỸ Chuyên cung cấp các sản phẩm của Apple Sỉ và Lẻ

BẢNG GIÁ IPHONE MỚI VIỆT MỸ

      Phụ Kiện Seal Zin Chưa Active                                      xem hình
 Tai Nghe  AirPods Pro 4.500.000 MWP ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 Tai Nghe  AirPods 2  (sạc có  dây ) 2.900.000 MV7 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Tai Nghe  AirPods Pro 2   6.100.000 MWP ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Magic Keyboard 11″ 2020 7.100.000 QT2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Magic Keyboard 12.9″ 2020 9.000.000 QU2 ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 128gb   PINK  Nguyên Seal              18.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb     RED     Nguyên Seal         17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              21.100.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 128gb   PINK  Nguyên Seal              21.900.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb     RED     Nguyên Seal         21.100.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         21.100.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          21.100.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              19.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 256gb   PINK  Nguyên Seal              19.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb     RED     Nguyên Seal         18.800.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         18.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          19.400.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              21.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 256gb   PINK  Nguyên Seal              21.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb     RED     Nguyên Seal         21.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         21.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          21.300.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              20.300.000 1 sim LL/A  Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 512gb   PINK  Nguyên Seal              20.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb     RED     Nguyên Seal         19.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         19.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          19.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 – 512gb   PINK  Nguyên Seal              000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb     RED     Nguyên Seal         000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Pro – 128gb  PURPLE  Nguyên Seal              23.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 128gb   GOLD  Nguyên Seal              23.050.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb   SILVER   Nguyên Seal         23.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         23.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 128gb  PURPLE  Nguyên Seal              25.300.000 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 128gb   GOLD  Nguyên Seal              25.300.000 1 sim ZA/A  Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb   SILVER   Nguyên Seal         25.300.000 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         25.250.000 1 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
  iPhone 14 Pro – 256gb  PURPLE  Nguyên Seal              25.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro – 256gb   GOLD  Nguyên Seal              25.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro – 256gb   SILVER   Nguyên Seal         25.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         25.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 256gb  PURPLE  Nguyên Seal              31.500.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 256gb   GOLD  Nguyên Seal              30.200.000 1 sim ZP/A  Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 256gb   SILVER   Nguyên Seal         30.200.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         30.200.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Pro – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal              28.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 512gb   GOLD  Nguyên Seal              28.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb   SILVER   Nguyên Seal         28.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         28.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal              000.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 512gb   GOLD  Nguyên Seal              000.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb   SILVER   Nguyên Seal         000.000 1 sim ZP/A  Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         000.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 14 Pro – 1Tgb  PURPLE  Nguyên Seal              30.000.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
      iPhone 14 Pro – 1Tgb   GOLD  Nguyên Seal              30.300.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 1Tgb   SILVER   Nguyên Seal         30.300.000 1 sim ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro – 1Tgb  BLACK    Nguyên Seal         30.300.000 1 sim ZP/A Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 128gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 128gb PURPLE Nguyên Seal                 26.300.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal                         25.900.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 128gb SILVER  Nguyên Seal                        25.900.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 128gb  BLACK Nguyên Seal                         24.850.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb PURPLE Nguyên Seal                      27.700.000 1 sim VNA Active  Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb  GOLD Nguyên Seal                          27.750.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb  SILVER  Nguyên Seal                       27.700.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 128gb BLACK  Nguyên Seal                       27.700.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 256gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 256gb PURPLE Nguyên Seal                   27.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 256gb   GOLD  Nguyên Seal                      27.500.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 256gb  SILVER Nguyên Seal                   27.600.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 256gb  BLACK    Nguyên Seal                   27.200.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro Max – 256gb PURPLE Nguyên Seal                    30.400.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal                       30.400.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 14 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal                   30.450.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 14 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal                          30.400.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 512gb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal                     30.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   GOLD  Nguyên Seal                        30.700.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   SILVER   Nguyên Seal                     30.800.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  BLACK    Nguyên Seal                      30.600.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  PURPLE  Nguyên Seal                    36.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   GOLD  Nguyên Seal                       36.050.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb   SILVER   Nguyên Seal                    36.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 14 Pro Max – 512gb  BLACK    Nguyên Seal                     36.000.000 1 sim VN/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 14 Pro Max – 1Tgb – Nguyên Sealxem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 14 Pro Max – 1Tgb  PURPLE  Nguyên Seal                      33.000.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 1Tgb   GOLD  Nguyên Seal                           33.000.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 1Tgb   SILVER   Nguyên Seal                      33.000.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
  iPhone 14 Pro Max – 1Tgb  BLACK    Nguyên Seal                          33.000.000 e sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 128gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 13 – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 128gb   PINK  Nguyên Seal              17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 128gb     RED     Nguyên Seal         17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         17.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          17.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 128gb  BLUE  Nguyên Seal              20.900.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 128gb   PINK  Nguyên Seal              21.100.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 128gb     RED     Nguyên Seal         20.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 128gb  BLACK    Nguyên Seal         20.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 – 128gb  SILVER  Nguyên Seal          20.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 256gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 13 – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              21.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 256gb   PINK  Nguyên Seal              21.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 256gb     RED     Nguyên Seal         21.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         21.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          21.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 256gb  BLUE  Nguyên Seal              23.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 256gb   PINK  Nguyên Seal              23.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 256gb     RED     Nguyên Seal         23.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 256gb  BLACK    Nguyên Seal         23.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 – 256gb  SILVER  Nguyên Seal          23.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 512gb – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
      iPhone 13 – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              22.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 512gb   PINK  Nguyên Seal              22.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 512gb     RED     Nguyên Seal         22.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         22.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          22.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 512gb  BLUE  Nguyên Seal              .000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
      iPhone 13 – 512gb   PINK  Nguyên Seal              .000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 512gb     RED     Nguyên Seal         .000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 – 512gb  BLACK    Nguyên Seal         .000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 – 512gb  SILVER  Nguyên Seal          .000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro – 128GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro – 128gb  BLUE  Nguyên Seal      24.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal      24.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal                       24.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal         24.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 13 Pro – 128gb  BLUE  Nguyên Seal      26.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal      26.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 128gb BLACK Nguyên Seal                       26.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal         26.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro – 256GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro – 256gb  BLUE  Nguyên Seal      23.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal      23.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal                       23.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal         23.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 13 Pro – 256gb  BLUE  Nguyên Seal      27.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal      27.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 256gb BLACK Nguyên Seal                       27.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal         27.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro – 512GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro – 512gb  BLUE  Nguyên Seal      30.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal      30.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal                       30.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal         30.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 13 Pro – 512gb  BLUE  Nguyên Seal      00.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal      00.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 512gb BLACK Nguyên Seal                       00.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal         00.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro – 1TGB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro – 1Tgb  BLUE  Nguyên Seal      39.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro – 1Tgb GOLD Nguyên Seal      38.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro – 1Tgb BLACK Nguyên Seal                       37.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro – 1Tgb SILVER Nguyên Seal         36.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro Max – 128GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro Max – 128gb  BLUE  Nguyên Seal      26.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal      26.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 128gb BLACK Nguyên Seal                       26.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal         26.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 13 Pro Max – 128gb  BLUE  Nguyên Seal      28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal      28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 128gb BLACK Nguyên Seal                       28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal         28.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro Max – 256GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro Max – 256gb  BLUE  Nguyên Seal      29.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal      29.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal                       29.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal         29.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 13 Pro Max – 256gb  BLUE  Nguyên Seal      31.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal      31.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 256gb BLACK Nguyên Seal                       31.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal         31.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro Max – 512GB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro Max – 512gb  BLUE  Nguyên Seal      34.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal      34.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal                       34.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal         34.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
 iPhone 13 Pro Max – 512gb  BLUE  Nguyên Seal      36.400.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal      36.400.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 512gb BLACK Nguyên Seal                       36.400.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal         36.400.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
     iPhone 13 Pro Max – 1TGB – Hàng Mỹ                  xem hình
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-X T TRẠNG GHI CHÚ
 iPhone 13 Pro Max – 1Tgb  BLUE  Nguyên Seal      36.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 13 Pro Max – 1Tgb GOLD Nguyên Seal      36.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
   iPhone 13 Pro Max – 1Tgb BLACK Nguyên Seal                       36.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
    iPhone 13 Pro Max – 1Tgb SILVER Nguyên Seal         36.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin

         APPLE WATCH SERIES 6 – GPS – 2020             xem hình 
         Series 6 (GPS) 40mm Gold/ Cs Pink   – Sport Band                 10.200.000 MG123 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
             Series 6 (GPS) 40mm Gray/ Cs Black    – Sport Band                 8.700.000 MG133 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
          Series 6 (GPS) 40mm Silve/ Cs Silve   – Sport Band               9.700.000 MG133 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
  Series 6 (GPS) 44mm  RED / Red – Sport Band 10.500.000 M00M3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (GPS) 44mm  BLUE/ NAVY – Sport Band 11.000.000 M00J3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (GPS) 44mm  SILVE/ White – Sport Band 10.500.000 M00D3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
            APPLE WATCH SERIES 6 – LTE – 2020               xem hình
Series 6 (LTE) 40mm  BLUE/CS    – Sport Band 10.000.000 M02R3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (LTE) 40mm  RED/CS – Sport Band    9.500.000 M02T3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (LTE) 40mm WHITE/CS – Sport Band 10.000.000 M02N3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series 6 (LTE) 40mm  SILVE / NIKE – Sport Band 11.500.000 M07C3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
     Series 6 (LTE) 44mm SILVE  /White  – sp Band           14.000.000 M09W3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series 6 (LTE) 44mm GRAY / Black – sp Band        14.000.000 MG2E3 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
          APPLE WATCH SERIES SE – 2020               xem hình
Series SE (LTE) 40mm  GRAY /Charcoal– Loop 9.500.000 MYEL2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (LTE) 40mm SILVE / Blue – Loop        9.500.000 MYEG2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
    Series SE (GPS) 44mm  GOLD / Pink– Sport Band 8.400.000 MYDR2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (GPS) 44mm  GRAY /Black – Sport     8.200.000 MYDT2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
     Series SE (GPS) 44mm  GRAY /Black – Sport Band 8.100.000 MYE32 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
      Series SE (GPS) 44mm  SILVE / White – Sport Band 8.050.000 MYDQ2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
     Series SE (GPS) 44mm  SILVE / White – Sport Band 7.950.000 MYE12 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series SE (GPS) 44mm SILVE / WhiteNike S Band 8.050.000 MYYH2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series SE (LTE) 44mm  GOLD / Pink– Sport Band 8.500.000 MYEX2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (LTE) 44mm  GRAY /Pink– Sport Band    8.500.000 MYEY2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series SE (LTE) 44mm  GRAY /Black – Sport Band 8.500.000 MYF02 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
 Series SE (LTE) 44mm  SILVE / White – Sport Band 8.500.000 MYEV2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
APPLE WATCH SERIES 3                xem hình
Series S3 (GPS) 38mm  GRAY /Black – Sport Band 4.950.000 MTEY2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
Series S3 (GPS) 38mm  SILVE / White – Sport Band 4.950.000 MTEY2 ZP/A Chưa Acti Nguyên seal Zin
MACBOOK AIR –  NGUYÊN SEAL   xem hình
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Storage Tình Trạng Ghi Chú
 MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb GOLD  23.800.000 MWTL2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb GRAY 23.800.000 MWTJ2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i3 – 256gb Silver 23.800.000 MWTK LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i5 – 512gb Gold   31.000.000 MWH52 LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air -13″ 2020 – i5 – 512gb Gray   31.000.000 MWH22 LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MACBOOK Pro – NGUYÊN SEAL   xem hình
   MacBook Pro 2020 – 13″ Touch Bar  i5 – 256GB SSD –   Gray 30.300.000 MXK32 256gb Active Online Nguyên seal Zin
     MacBook Pro 2020 – 13″ Touch Bar – i5 – 512GB SSD – Silver  37.000.000 MXK72 512gb Active Online Nguyên seal Zin
    MacBook Pro 2019 – 13″ Touch Bar – Core i5 – 256GB  – Gray 31.000.000 MUHP2 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
      MacBook Pro 2019 – 13″ Touch Bar – Core i5 – 256GB  – Silver  31.000.000 MUHR2  256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
 
iPad GEN 8Th – 2020 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 32gb GOLD Nguyên Seal 9.300.000 LL/A MYLC2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 32gb GRAY Nguyên Seal 9.200.000 LL/A MYL92 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 32gb SILVE Nguyên Seal 9.300.000 LL/A MYLA2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb GOLD Nguyên Seal 12.200.000 LL/A MYLF2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal 12.100.000 LL/A MYLD2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad GEN 7 – 10.2″ 4G – 2019 NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Gen 7- 4G – 32G   GOLD Nguyên Seal 11.300.000 LL/A MW6D2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 32G  GRAY nguyên seal 11.300.000 LL/A MW6W2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 32G  SILVE Nguyên Seal 11.300.000 LL/A MW6J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Gen 7- 4G – 128G GRAY Nguyên Seal 13.800.000 LL/A MW6L2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
iPad gen 6 – 32g WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MRJN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MR7F2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi SILVE nguyên seal call LL/A MR7G2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GOLD nguyên seal call LL/A MRJP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GRAY nguyên seal call LL/A MR7J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GOLD nguyên seal call LL/A MRM42 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GRAY nguyên seal call LL/A MR6V2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G SILVE nguyên seal call LL/A MR6T2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GOLD nguyên seal call LL/A MRM82 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GRAY nguyên seal call LL/A MR752 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD AIR 4 – 10.9 inch- 2020 WIFI NGUYÊN SEAL   xem hình
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb  BLUE  Nguyên Seal 15.800.000 ZP/A MYFQ2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb GREEN Nguyên Seal 15.800.000 ZP/A MYFR2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb ROSE  Nguyên Seal 15.800.000 ZP/A MYFP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb BLACK Nguyên Seal 15.800.000 ZP/A MYFM2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb WHITE  Nguyên Seal 15.800.000 ZP/A MYFN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb  BLUE  Nguyên Seal 21.400.000 ZP/A MYFY2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb GRAY  Nguyên Seal 21.400.000 ZP/A MYFT2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD PRO – 2020 NGUYÊN SEAL          xem hình
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal 23.000.000 LL/A      MXDC2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal 23.000.000 LL/A      MXDD2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal 24.000.000 LL/A MXDE2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal 24.000.000 LL/A MXAT2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -12.9″ Wifi –256gb SILVE Nguyên Seal 24.000.000 LL/A MXAU2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal 27.500.000 LL/A MXAV2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2020 -12.9″ Wifi –512gb SILVE Nguyên Seal 27.500.000 LL/A MXAW2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 

BẢNG GIÁ IPHONE CŨ VIỆT MỸ

******************************************************

Giá Sỉ iPhone cũ Zin chính hãng

Giá Chưa Bao Gồm Phụ Kiện Và Phí Bảo Hành                 

                            
                            

                            

                              6s  64Gb          Đen     99%   :   2.000

                              6s  64Gb         Vàng     99%  :   2.100

                        

                              6s plus 64Gb  Vàng    99%  :   2.800

                              6s plus 64Gb   Đen     99%  :   2.700

                              6s plus 128Gb  Vàng  99%  :   3.100

                              6s plus 128Gb   Đen   99%  :   3.000

 

                              7  32Gb            Đen      99%  :   2.300    

                              7  32Gb           Vàng     99%  :   2.400

                              7  128Gb         Đen       99%  :   2.600

                              7  128Gb         Vàng     99%  :   2.700

 

                              7 plus 32Gb    Vàng     99%  :   3.300

                              7 plus 32Gb    Đen       99%  :   3.200

                              7 plus 128Gb   Đen      99%  :   3.500

                              7 plus 128Gb Vàng       99% :   3.600

                              7 plus 256Gb   Đen      99%  :   3.800 

                              7 plus 256Gb   Trắng   99%  :   3.900

                                                                                                                      

                             8  64Gb             Đen       99%  :   3.000

                             8  64Gb            Trắng     99%  :   3.200

                             8  64Gb            Vàng      99%  :   3.200

                             8  256Gb           Đen       99%  :   3.500

                             8  256Gb          Vàng      99%  :   3.700

 

                              8 Plus 64Gb    Đen       99%  :   4.500

                              8 Plus 64Gb   Trắng     99%  :   4.600

                              8 Plus 64Gb   Vàng      99%  :   4.600

                              8 Plus 64Gb    Đỏ         99%  :   4.600

 

                              8 Plus 128Gb    Đen       99%  :   5.000

                              8 Plus 128Gb   Trắng     99%  :   5.100

                              8 Plus 128Gb   Vàng      99%  :   5.100

 

                              8 Plus 256Gb    Đen     99%  :   5.500

                              8 Plus 256Gb   Vàng    99%  :   5.600

 

                              X 64Gb             Đen      99%  :  5.000            

                              X 64Gb            Trắng    99%  :  5.200

                              X 256Gb           Đen      99%  :  5.500

                              X 256Gb          Trắng    99%  : 5.200

 

                              XR 64Gb          Đen       99%  : 6.000

                              XR 64Gb         Trắng      99% : 6.100

                              XR 256Gb          Đen       99% : 7.000

                              XR 256Gb         Trắng     99% : 7.100

 

                              XS 64Gb          Đen         99% : 5.600

                              XS 64Gb         Trắng       99% : 5.700

                              XS 64Gb         Vàng        99% : 5.800

 

                              XS 256Gb       Đen          99% : 6.500

                              XS 256Gb      Trắng        99% : 6.600

                              XS 256Gb      Vàng         99% : 6.700

                               

                              XS Max 64Gb    Đen       99% :  7.500

                              XS Max 64Gb  Trắng      99% :  7.700

                              XS Max 64Gb  Vàng       99% :  7.700

 

                              XS Max 256Gb  Đen       99% : 8.500

                              XS Max 256Gb  Trắng    99% : 8.700

                              XS Max 256Gb  Vàng     99% : 8.700

                                                     

                              11  64Gb           Đen       99%  : 7.500

                              11  64Gb           Đỏ          99% : 7.600

                              11  128Gb         Đen        99% : 8.500

                              11  128Gb         Đỏ          99%  : 8.600

 

                              11 Pro  64Gb   Đen           99% :  9.000

                              11 Pro  64Gb   Trắng        99% :  9.100

                              11 Pro  64Gb   Vàng         99% :  9.100

                              11 Pro  64Gb   Xanh          99% :  9.100

 

                              11 Pro  256Gb    Đen         99% :  10.000 

                              11 Pro  256Gb    Trắng      99% :  10.100 

                              11 Pro  256Gb    Vàng       99% :  10.100 

                              11 Pro  256Gb    Xanh       99% :  10.100  

                               

 

 

                              11 Pro Max 64Gb   Đen      99% :  10.600  

                              11 Pro Max 64Gb   Trắng   99% :  10.800  

                              11 Pro Max 64Gb   Vàng    99% :  10.800  

                              11 Pro Max 64Gb   Xanh    99% :  10.800  

 

                              11 Pro Max 256Gb    Đen     99% :  11.800 

                              11 Pro Max 256Gb    Trắng   99% :  12.000 

                              11 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  12.000 

                              11 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  12.000  

                              11 Pro Max 512Gb    Đen      99%  :  12.800

                              11 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  13.000

 

                              12  64Gb                    Đen      99% :  11.000

                              12  64Gb                    Xanh    99% :  11.200

                              12  128Gb                  Đen      99% :  12.000

                              12  128Gb                  Xanh    99% :  12.200

                              12  256Gb                  Đen      99% :  13.000

                              12  256Gb                 Trắng    99% :  13.200

 

                              12 Pro 128Gb            Đen      99% :  13.000

                              12 Pro 128Gb            Xanh    99% :  13.200

                              12 Pro 256Gb            Đen      99% :  13.800

                              12 Pro 256Gb           Trắng    99% :  14.000

 

                              12 Pro Max 128Gb    Đen      99% :  15.800

                              12 Pro Max 128Gb    Trắng    99% :  16.000

                              12 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  16.800

                              12 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  17.000

 

                              12 Pro Max 512Gb    Đen      99% :  18.000

                              12 Pro Max 512Gb    Trắng    99% :  18.200

                              12 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  18.200

                              12 Pro Max 512Gb    Vàng    99% :  18.200

 

                              13  128Gb                  Đen      99% :  14.200

                              13  128Gb                  Xanh    99% :  14.500

                              13  256Gb                  Đen      99% :  15.000

                              13  256Gb                 Trắng    99% :  15.200

 

                              13 Pro 128Gb            Đen      99% :  18.500

                              13 Pro 128Gb            Xanh    99% :  18.700

                              13 Pro 256Gb            Đen      99% :  19.500

                              13 Pro 256Gb           Trắng    99% :  19.700

 

                              13 Pro Max 128Gb    Đen      99% :  21.500

                              13 Pro Max 128Gb    Trắng    99% :  21.700

                              13 Pro Max 256Gb    Xanh    99% :  22.500

                              13 Pro Max 256Gb    Vàng    99% :  22.500

 

                              13 Pro Max 512Gb    Đen      99% :  23.300

                              13 Pro Max 512Gb    Trắng    99% :  23.500

                              13 Pro Max 512Gb    Xanh    99% :  23.500

                              13 Pro Max 512Gb    Vàng    99% :  23.500

 

 

 

 

 

                Giá Sỉ iPad Zin chính hãng

                                   Giá Chưa Bao Gồm Phụ Kiện Và Phí Bảo Hành

 

                                   iPad Air 2 64gb Vàng Wifi 99%                        : 3.700

                                   iPad Pro 9.7 Vàng 4G 128gb 99%                    : 7.500

                                   iPad Pro 12.9 Vàng 256gb 2017 4G 99%         : 12.000

                                   iPad Mini 6 Wifi 64gb Trắng New                     : 12.500

                                   iPad Gen 8 32gb Gray Wifi 4G New                 : 11.500

                                   iPad Gen 9 64gb Gray Wifi New                       : 8.800

                                   iPad Gen 9 64gb Silver Wifi New                      : 8.800

                                  

 

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH IPHONE . BẢO HÀNH 12 THÁNG

  iphone SE 2020       :  600 

        iphone 6                      :  290       

 iphone 6p                    :  290

      iphone 6s                    :  290     

  iphone 6sp                  :  290

         iphone 7                       : 290        

 iphone 7plus              : 290

          iphone 8                      : 290         

  iphone 8plus             :  290

       iphone x                      : 600      

     iphone xs                    : 600    

     iphone xr                    : 700     

 iphone xsm                : 700 

    iphone 11                   : 750    

 iphone 11 pro             : 750

 iphone 11 pro max  : 900

 

                          GIÁ THAY MÀN HÌNH ZIN BẢO HÀNH 3 THÁNG 

                                      iphone 6                      :   500K ( Zin Ép Kính)

 iphone 6plus             :    850K ( Zin Ép Kính) 

     iphone 6s                    :   650K  ( Zin Ép Kính)      

 iphone 6splus           :    950K ( Zin Ép Kính)  

     iphone 7                      :    700K  ( Zin Ép Kính)     

 iphone 7plus             :   950 ( Zin Ép Kính)     

   iphone 8                      :   750K  ( Zin Ép Kính)    

iphone 8plus              :   950K  ( Zin Ép Kính )

    iphone x                        :   2.200K ( Zin Ép Kính )

     iphone x                        :   2.650K ( Zin Bóc Máy )

    iphone xs                      :   2.250K ( Zin Ép Kính )

      iphone xs                      :   2.750K ( Zin Bóc Máy )

       iphone xr                       :   1.800K  ( Zin Ép Kính ) 

         iphone xr                       :   2.100K  ( Zin Bóc Máy )  

     iphone xsm                  :   3.200K ( Zin Ép Kính )

        iphone xsm                  :   3.600K ( Zin Bóc Máy ) 

      iphone 11                       :   1.800K ( Zin Ép Kính )

         iphone 11                       :   2.200K ( Zin Bóc Máy ) 

       iphone 11 pro               :   2.700K ( Zin Ép Kính )

           iphone 11 pro              :   3.600K ( Zin Bóc Máy )

         iphone 11 pro max      :   3.800K ( Zin Ép Kính )

           iphone 11 pro max   :   4.500K ( Zin Bóc Máy )

           iphone 12                        :   3.800K ( Zin Ép Kính )

             iphone 12                        :   4.300K ( Zin Bóc Máy )

          iphone 12 Pro                 :   3.800K ( Zin Ép Kính )

             iphone 12 Pro                  :   4.300K ( Zin Bóc Máy )

              iphone 12 Pro Max          :   6.500K ( Zin Ép Kính )

               iphone 12 Pro Max          :   7.000K ( Zin Bóc Máy )

            iphone 13                        :   7.000K ( Zin Bóc Máy ) 

              iphone 13 Pro                  :   7.100K ( Zin Bóc Máy ) 

                 iphone 13 Pro Max          :   9.000K ( Zin Bóc Máy )

 

 

          GIÁ THAY PIN IPHONE ZIN BẢO HÀNH 9 THÁNG

       iphone 6                       :    280       

iphone 6plus                :    280

   iphone 6s                     :    280   

iphone 6splus              :    280

         iphone 7                        :    280        

 iphone 7plus                 :    280

        iphone 8                         :    280       

 iphone 8plus                  :    280

   iphone X                          :   450   

  iphone Xs                        :    500

  iphone Xs Max                :    550

  iphone 11                         :   500

   iphone 11 pro                  :   600 

  iphone 11 pro max           :   650

                                                     iphone 12 Mini                  :   600

                                                       iphone 12                           :   600

   iphone 12 pro                   :   650 

   iphone 12 pro max           :   750

                                                     iphone 13 Mini                  :   800

                                                     iphone 13                           :   800

   iphone 13 pro                   :   850 

   iphone 13 pro max           :   950

 

 

================================
*Bao test 3 ngày tính từ ngày active
*Kiểm Tra ngoại hình trước khi active
Không BH màn hình, Cảm ứng , Mat Nguon
—————————————–
*MacBook chỉ BAO chưa active + ngoại hình + MDM
KHÔNG bao đủ 12 tháng BH của APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO VIỆT MỸ

ĐỊA CHỈ: 268 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình – TP.HCM

taovietmy.vn

taovietmy.com

Back To Top